Friday, August 12, 2011

တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္ေသာ Tattoo ယဥ္ေက်းမႈ
တိုးတက္ေျပာင္းလည္းလာၿပီျဖစ္ေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ
လူငယ္မ်ားအၾကား ေရပမ္းစားလာေသာ Tattoo ဟုေခၚသည့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေပၚတြင္
ေဆးမွင္ေၾကာင္မ်ား အလွေရးဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း ဖက္ရွင္သည္လည္း
ေခတ္၏ေရစီးေၾကာင္းကိုလိုက္၍ အရွိန္အဟုန္ျမင့္မားလာခဲ့ေလၿပီ။


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးယခင္ ဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းက “ထိုးကြင္းရွိမွ
ေယာက်္ားပီသသည္”ဟု ယူဆၾကၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားသည္
ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးကြင္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေပၚတြင္ ေဆးတစ္စက္
စုတ္တစ္ခ်က္ႏႈန္းျဖင့္ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အနာခံ၍ထိုးခဲ့ၾကသည္။

ထိုမွတဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဘုရင္ေခတ္ ကုန္လြန္ၿပီေနာက္ပိုင္းတြင္ေတာ့
ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးသူမ်ား တစ္စထက္တစ္စ ေလ်ာ့ပါးလာခဲ့ၿပီး “စစ္မႈထမ္းသူမ်ား
ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးခြင့္မရွိေစရ၊ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထားသူမ်ား
စစ္မႈထမ္းခြင့္မရွိေစရ” ဟူသည့္ ဥပေဒမ်ား တရားဝင္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

အစိုးရ႐ံုးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ အလုပ္လုပ္ရသူမ်ား၊
အစိုးရ႐ံုးဝန္ထမ္းအမ်ားစုသည္လည္း ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးျခင္းကိုေရွာင္က်ဥ္ၾကသည္။

ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထားသူႏွင့္ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးမထားသူႏွစ္ဦးအား
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထားသူသည္
လူအမ်ား၏ Respect ဟုေခၚေသာ ႐ိုေသေလးစား အေလးထားဆက္ဆံမႈ
အားေလ်ာ့နည္းစြာရရွိျခင္းကို ေတြ႔ရွိရသည္။


ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသာမက အေရွ႕တိုင္းသားအမ်ားစု၏ အယူအဆတြင္
ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးျခင္းသည္ “ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မညီ”ဟု သတ္မွတ္လာရာမွ
အသိအျမင္မ်ား က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ယေန႔ေခတ္တြင္ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထားေသာ
လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ဆံုးျဖတ္၍မရ
ဟူသည္႔အခ်က္ကို လူအမ်ားျပန္လည္လက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးျခင္းကို
ဖက္ရွင္တစ္ခုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားပါမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပါ
လက္ခံအသံုးျပဳလာၾကေလၿပီ။

Tattoo ဟုေခၚေသာ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးျခင္းကို ႏွစ္၅၀၀၀ ခန္႔က
Polynesiaႏိုင္ငံမွ “ စ ”ခဲ့ၿပီး Polynesia ဘာသာစကားျဖင့္ “ ta” ဆိုသည္မွ
“ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ” ၊ “ tatau ” ဆိုသည္မွာ “အမွတ္အသားတစ္ခု
ျပဳလုပ္ျခင္း” ၊ တနည္းအားျဖင့္ “ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ အမွတ္အသား ”
ဟု
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ သိ႐ွိခဲ့ရသည္။
ထိုမွတဆင့္ Japan ၊ China ၊ India ၊ Indonesia ၊ Thailand ၊ Africa ၊
Egypt ၊ Greece & Rome ၊ New Zealand ၊ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း
Tattoo ယဥ္ေက်းမႈကို မေရွးမေႏွာင္း “ စ ” ခဲ့ၾကၿပီး ကမၻာတဝွမ္းလံုးသို႔
ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ Tattoo ယဥ္ေက်းမႈကို ကမၻာလွည့္သြားလာေနၾကေသာ
သေဘၤာသားမ်ားမွတဆင့္ မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံအသီးသီးသို႔
သယ္ယူျပန္႔ပြားခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

Tattoo ကို ေယဘူယ်အားျဖင္ ့(၂)မ်ိဳးခြဲျခားထားသည္။
တခ်ိဳ႕က တစ္ရက္မွ်သာခံေသာ အသင့္ေရးဆြဲၿပီးသား Tattoo ကပ္ခြာပံုမ်ားကို
မိမိတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေပၚတြင္
တစ္ပြဲထိုးအေနျဖင့္ အလွကပ္ၾကသည္။
တခ်ိဳ႕က မိမိတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ေပၚတြင္ ရာသက္ပန္စြဲျမဲေနေစရန္
အထူးစီမံျပဳလုပ္ထားေသာ “စုတ္” ဟုေခၚသည့္ ေဆးထိုးတံကို အသံုးျပဳ၍ အေရျပား၏
အေပၚယံလႊာတြင္းသို႔ ေဆးမွင္ရည္ကို ထိုးသြင္းပံုေဖာ္ၾကသည္။
ယခုေခတ္တြင္ေတာ့ “ စုတ္” ဟုေခၚေသာ တစ္ေခ်ာင္းထိုးအပ္ကို
အသံုးျပဳမႈနည္းပါးလာျပီး ျမန္ဆန္ေသာ လွ်ပ္စစ္အပ္ကို ပို၍
အသံုးျပဳလာၾကသည္။
အပ္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္လည္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေရာဂါပိုးမကူးဆက္ေစရန္
တစ္ခါသံုးအပ္မ်ားကိုသာ သံုးၾကသည္။

နဂါးပံု၊ က်ားပံု၊ ျခေသၤ့ပံု၊ ေျမြပံု၊ ပန္းပံု၊ ဘုရားစာပံုမ်ားကို
အေ႐ွ႕တိုင္းသားမ်ားက ႏွစ္သက္ၾကၿပီး အေနာက္တိုင္းသားမ်ားကေတာ့
၎တို႔ႏွစ္သက္စြဲလန္းေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား၏ အမည္မ်ား၊ အႏုပညာ႐ွင္မ်ား၏
မ်က္ႏွာ႐ုပ္ပံုမ်ား၊ မိမိတို႔၏ မိသားစုဝင္အမည္မ်ား၊ ခ်စ္သူအမည္၊
တ႐ုတ္စာလံုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေရးထိုးေလ့ရွိၾကသည္။
Tattoo အထိုးအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္
အဂၤလန္ႏိုင္ငံသားမ်ားထိုးေလ့႐ွိေသာ Tattoo ဒီဇိုင္းမ်ားမွာ Polynesia
ဒီဇိုင္းဟုေခၚေသာ ကႏုတ္ပန္းဆန္သည့္ ဒီဇိုင္းပံုမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

Tattoo ထိုးထားသူမ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္ရာတြင္ အမ်ိဳးသား၆၀% ႏွင့္
အမ်ိဳးသမီး၄၀% ရွိၾကၿပီး၊ လူငယ္ပိုင္းဟုေခၚေသာ အသက္(၁၈)ႏွစ္အထက္ ၅၀% ၊
လူလတ္ပိုင္းဟုေခၚေသာ အသက္(၃၅)ႏွစ္အထက္ ၃၅%ႏွင့္ လူႀကီးပိုင္း ၁၅%
ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသိ႐ွိရပါေၾကာင္းႏွင့္ က်မလက္ရွိေနထိုင္လွ်က္႐ွိေသာ
ဆိုက္ပရပ္စ္ႏိုင္ငံတြင္း႐ွိ Tattoo ဆိုင္မ်ားထဲမွ “ Body Art ”
ဆိုင္ပိုင္႐ွင္ Marios ႏွင့္ Tattoo လာထိုးသူ Steven တို႔ကို
လွ်ပ္တပ်က္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္။

ဆိုင္ပိုင္ရွင္ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး
ေမး။ Body Art ဆိုတဲ့ အမည္ေလးကို ဘယ္လိုေရြးခဲ့တာပါလဲ။
ေျဖ။ Customerမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ေပၚမွာ ပန္းခ်ီေရးဆြဲပံုေဖာ္ေပးရတဲ့
လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ Body Art လို႔ အမည္ေပးလိုက္တာပါ။

ေမး။ ဆိုင္ဖြင့္ခ်ိန္ေလး သိပါရေစ။
ေျဖ။ နံက္(၁၀)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီအထိ ျဖစ္ၿပီး တနဂၤေႏြေန႔ကိုေတာ့
ဆိုင္ပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ေမး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတဲ့အထဲက Tattoo
ထိုးျခင္းလုပ္ငန္းကို ဘာလို႔ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့တာပါလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က Tattoo ထိုးတာကို ဝါသနာပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဇနီးက အႏုပညာတကၠသိုလ္(Cyprus Collage of Art) နဲ႔
ဘြဲ႔ရထားသူျဖစ္တဲ့အတြက္ရယ္ သူကိုယ္တိုင္က Tattoo ဒီဇိုင္းေတြကိုေရးဆြဲတဲ့
ဝါသနာပါတာေၾကာင့္ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ဝါသနာတူခ်င္းဖလွယ္ၿပီး
ဒီစီးပြားေရးကို လုပ္ျဖစ္သြားတာပါ။ ဒီဆိုင္မွာ႐ွိတဲ့ Tattoo ဒီဇိုင္း
အမ်ားစုဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးေရးဆြဲဖန္တီးထားတဲ့ ဒီဇိုင္းေတြပါပဲ။

ေမး။ ဒီဆိုင္ေလးကို ဖြင့္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းနဲ႔ စီးပြားေရးအေျခအေန။
ေျဖ။ (၈)ႏွစ္႐ွိပါၿပီ၊ တႏွစ္ထက္ တႏွစ္ Tattoo ထိုးသူေတြ မ်ားျပားလာပါတယ္။


ေမး။ Tattoo ထိုးရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဘယ္ႏိုင္ငံကေန ဝယ္ယူပါသလဲ။
ေျဖ။ ့ England Made အပ္ေတြကို သံုးပါတယ္။ ေဆးေရာင္ေတြကေတာ့ American
ေဆးေတြကို သံုးပါတယ္။

ေမး။ Tattoo ထိုးသူေတြထဲမွာ ဘာလူမ်ိဳးေတြ မ်ားပါသလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Cyprus ႏိုင္ငံဟာ Tourism ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ (၇၀)%
ဟာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ (၃၀)%ကေတာ့ ေဒသခံလူငယ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ အသက္အပိုင္းအျခားအရ ကန္႔သတ္ထားပါသလား။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆိုင္က အသက္(၁၈)ႏွစ္မျပည္႔ေသးတဲ့သူဆိုရင္ Tattoo ထိုးမေပးပါဘူး။

ေမး။ ေစ်းႏႈန္းထားေလး သိပါရေစ။
ေျဖ။ (၁)နာရီကို ယူရို(၄၀)မွ (၈၀)ၾကား ႏႈန္းနဲ႔ သတ္မွတ္ယူပါတယ္။

ေမး။ Tattoo ပံုမ်ားကို ဘယ္လိုခြဲျခားထားပါသလဲ။
ေျဖ။ ၁။ Canadian Army လို႔ေခၚတဲ့ ေျခာက္ျခားစရာအရိုးစုပံုမ်ား၊ စစ္ေသနတ္ပံုမ်ား။
၂။ Coverups & Revamps လို႔ေခၚတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာေပၚမွာ
ရွိၿပီးသားပံုမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည္႔ဆြက္ေရးဆြဲျခင္း၊ အေရာင္ခ်ယ္ေပးျခင္း၊
ပ်က္စီးေနျပီျဖစ္တဲ့ ပံုအေဟာင္းမ်ားကို ပံုအသစ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ျပီး
ဒီဇိုင္းသစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးျခင္း။
၃။ Flowers & Fairies လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
လိပ္ျပာပံုမ်ား၊ ပန္းခက္ပံုမ်ား။
၄။ Little Pieces လို႔ေခၚတဲ့ အေသးစား Tattoo မ်ား။
၅။ Miscellaneous လို႔ေခၚတဲ့ အ႐ိုးေခါင္းပံု၊ ကၽြဲခ်ိဳပံု၊
ေျမြပံု၊ ၾကယ္ပံုမ်ား။
၆။ Oriental လို႔ေခၚတဲ့ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကဲ့သို႔ အႏုစိတ္
ေရးဆြဲရတဲ့ Tattoo ပံုမ်ား။
၇။ Portrait & Realistic လို႔ေခၚတဲ့ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ၊
စြဲလန္းရာ လူပံု၊ အႏုပညာ႐ွင္မ်ားပံု၊ ခ်စ္သူပံု၊
မိသားစုပံု၊တရိစၦာန္ပံုမ်ား။
၈။ Religious လို႔ေခၚတဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ Angelပံု၊ မိမိကိုးကြယ္ရာ
ဘုရားပံု၊ ဘုရားစာမ်ား။
၉။ Tribal & Maury လို႔ေခၚတဲ့ အာဖရိက
လူ႐ိုင္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ားေရးထိုးေလ့႐ွိတဲ့ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး။
၁၀။ Polynesia ဒီဇိုင္းလို႔ေခၚတဲ့ ကႏုတ္ပန္းပံုစံအမ်ားစုပါတဲ့
လက္ရာမ်ားဆိုျပီးခြဲျခားထားပါတယ္။

ေမး။ Tattoo ရဲ႕ အနာဂတ္ကို သံုးသတ္ေပးပါ။
ေျဖ။ Tattoo ေခတ္ကို ေရာက္ဖို႔ ေျခလွမ္း“စ”ေနၿပီလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ေမး။ Tattoo ဆိုင္ဖြင့္ထားတယ္ဆိုေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေရာ Tattoo ထိုးထားပါသလား။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မ်က္ႏွာနဲ႔ ဇနီးသည္ရဲ႕မ်က္ႏွာပံုတူေတြကို
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ လက္ျဖန္ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာထိုးထားပါတယ္

ေမး။ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းအေနနဲ႔ Tattoo ထိုးထားသူ တစ္ေယာက္ကို
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ Tattoo ဆိုတာ အႏုပညာလက္ရာတစ္ခုပါပဲ။
“ Tattoo is the ART” ပါ။

ေမး။ အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီး တင္ပါတယ္ရွင္။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အကူညီလိုရင္လည္း အဆင္သင့္ပါခင္ဗ်ာ။

ဆိုင္ပိုင္ရွင္ Body Art Tattoo ဆိုင္ပိုင္ရွင္ Marios ႏွင့္
ေမးျမန္းၿပီး၍ ဆိုင္တြင္းမွ Tattoo လာထိုးသူ Steven ဆိုသူႏွင့္
ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ကို ထပ္မံေမးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေမး။ ေမးခြန္းေလး တခ်ိဳ႕ ေမးခြင့္ျပဳႏိုင္မလားရွင္။
ေျဖ။ ဟုတ္ကဲ့.. ရပါတယ္။

ေမး။ Tattoo ကို ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထိုးတာပါလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္သက္လို႔ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ကိုယ္ေပၚက Tattoo
ပံုေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ အားအင္ေတြျပည္႔ေနသလို ခံစားရလို႔ပါ။

ေမး။ ထိုးထားတဲ့ Tattoo ကို တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပန္ဖ်က္ဖို႔ေရာ
စိတ္ကူးရွိပါသလား။
ေျဖ။ မရွိပါဘူး။

ေမး။ ကိုယ္ထိုးထားတဲ့ Tattoo ေၾကာင့္ အမ်ားက
ကိုယ့္ကိုေလးစားမႈေလ်ာ့နည္းလာတာမ်ိဳးနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ရင္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။
ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုယ္ေပၚမွာ ထိုးထားတဲ့ Tattooကို
ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳက္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္၊ ဒီTattoo ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ပါ၊
အမ်ားအတြက္မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲဒီအတြက္ အမ်ားရဲ႕ အျမင္ကိုလည္း
ကၽြန္ေတာ္ေလ့လာဖို႔ မလိုပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဘယ္လိုမွလည္း
ခံစားရမွာမဟုတ္ပါဘူး။

ေမး။ ခုလိုေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ရွင္။
ေျဖ။ ဟုတ္ကဲ႔.. ရပါတယ္။

ေဆးမွင္ေၾကာင္ စုတ္ထိုးျခင္းသည္ အႏုပညာဆန္သည္ (သို႔မဟုတ္)အႏုပညာတစ္ရပ္ဟု
ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အေလ့အထ
အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္လည္း တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနပါသည္။
ေရွးယခင္ဘုရင္မ်ားလက္ထက္က ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးျခင္းကို လက္ခံခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ေသသည့္အထိပါသြားႏိုင္ေသာ အမွတ္အသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္
စုတ္ထိုးျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး အလြယ္တကူ ကပ္ႏိုင္၊ ခြာႏိုင္ေသာ
ကပ္ခြာမ်ားကို အစားထိုးသံုးဆြဲလာၾကသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးျခင္း ေခတ္၏ေရစီးေၾကာင္းေပၚမွ လူတို႔၏ လက္ခံျခင္း၊
လက္မခံျခင္းတို႔၏ အားျပိဳင္မႈကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
က်မကေတာ့ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထုိးျခင္း၊ မထိုးျခင္း ၊ေကာင္းျခင္း၊
မေကာင္းျခင္းသည္ မိမိေနထိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုႏိုင္ငံ၏
အဆင့္အတန္းတစ္ခုကုိ ျပညႊန္းမႈႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားမႈအေပၚသာ
မူတည္ပါလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း။
မွတ္ခ်က္။ ။ မႏိုင္းႏိုင္းစေန၏ မိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ေပးမႈျဖင့္ ၾသဂုတ္လထုတ္ LOOK မဂၢဇင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံခဲ့ရေသာ ေဆာင္းပါးေလးတပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။က်မကို ညီမေလးအရင္းသဖြယ္ စာေပေလာကထဲသို႕ လက္တြဲေခၚေပးေသာ မႏုိင္းႏိုင္းစေနကို အစဥ္ဂါရဝျပဳလွ်က္....

24 comments:

ေဆာင္းႏွင္းရြက္ said...

ႊTattoo ထိုးဖို႕ေနေနသာသာ
ေဆးထိုး အပ္ နဲ႕ ထိုးခံရမွာေတာင္
ေၾကာက္တယ္ ..
အဲ့ဒီ့ tattoo ထိုးထားတဲ့လူေတြကိုလည္း
ၾကည့္ၿပီး အသည္း ယားတယ္ .. အိ့ ..
ဒါေပမယ့္
ေဒးဗစ္ဘက္ခမ္း နဲ႕ Rဇာနည္ ကိုရမ္းၾကိဳက္တယ္ .. :D
အင္းေပါ့ေနာ္ ..
တစ္ေယာက္ နဲ႕ တစ္ေယာက္
ခံစားမွဳ႕ စိတ္ခ်င္း ဘယ္တူပါ့မလဲ ..

မိုးယံ said...

ဂစ္တာေတြ ရိုးျပန္ရင္ ဘင္ခ်ိဳသံေ၀...

ေယာင္ႀကီးေဗြ ထိုးကြင္းေခတ္ ျပန္ျမင္ေယာင္ေန.

ႏုိင္းႏုိင္းစေန said...

တက္တူးထိုးတာကို ႀကိဳက္တယ္.. ျပဴးျပဴးၿပဲၿပဲပံုေတြထက္ ေသးေသးမႊားမႊားေလးထိုးရတာကို ႀကိဳက္တယ္.. ခုထိေတာ့ မထိုးျဖစ္ေသးဘူး... တေန႔ေန႔ေတာ့ ထိုးျဖစ္ေအာင္ ထိုးအုန္းမယ္ း)

အစဥ္ဂါဝရျပဳစရာမလိုပါဘူး နမ္း.. စာေလးေတြ ေရးေရးေနၿပီ.. လူခ်င္းေတြ႔တဲ့အခါ မုန္႔ေတြတဝေကၽြးဖို႔ပဲလိုတယ္.. ဟား..ဟား

ညိမ္းႏိုင္ said...

ထိုးဦးမွာ....တစ္ေန့ေန့ေတာ့.....၊တတ္တူးထိုးခ်င္ေနတာ
ျကာျပီ...၊သို့ေပမယ့္မထိုးျဖစ္ေသးဘူး...:)

ျမတ္မြန္ said...

ဂုတ္ေလးမွာ ထိုးခ်င္တယ္ ၾကယ္ေလး တစ္ပြင့္..။
ဒါေပမယ့္ အရမ္းေၾကာက္တယ္...။
တက္တူးထိုးတဲ့ ကိရိယာေတြက လူသတ္လက္နွတ္ေတြနဲ႔တူတယ္..။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

တို႕လိုလူေတြမ်ားရင္ေတာ႔ တက္တူးဆရာေတြ ထမင္းငတ္မယ္
ဘယ္လိုမွ တက္တူးကို ခံစားလို႔မရဘူး
တို႕က ေခတ္ေနာက္က်ေနလို႕လည္း ျဖစ္မွာပါ း)

ခ်စ္ၾကည္ေအး said...

ကြန္ဂရက္က်ဴေလး႐ွင္းပါ ညီမ နတ္သမီးေရ.... Carry on :)))

blackroze said...

Tattoo ကိုေတာ့စတိုင္သေဘာမ်ိဳးေလး
ထိုးခ်င္သား..အသားနာမွာေတာ့ေၾကာက္တယ္..

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ဟုတ္တယ္ မမ..ညေလးေရာပဲ အရမ္းသေဘာက်တယ္ ကနုတ္ေတြဆို ပိုနွစ္သက္တယ္ မထိုးဘူးေသးဘူး ထိုးခ်င္လယ္ ...:):)

Han Kyi said...

ေဆးေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းကေတာ့ လူနာကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ တက္တူးေတြထိုးထားတာေတြ႕ရရင္ Aggressive Type လို႔ သတ္မွတ္ၿပီး အဲဒီလို လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါအုပ္စုေတြကို ကန္႔သတ္ၿပီး သတ္မွတ္လိုက္တာပါပဲ...ျမန္မာ့ရိုးရာ ေဆးမင္ေၾကာင္ဓေလ့ေတြကိုေတာ့ ဆရာျမ၀င္းေရးတဲ့ က်မ္းတစ္ေစာင္မွာ ဖတ္ဖူးတာမို႔ က်က်နန မွတ္ထားျဖစ္ပါတယ္...ေနာက္မွပဲ ျပန္ေရးဖို႔ စိတ္ကူးထားတုန္း နတ္သမီးက အေနာက္တိုင္းက တက္တူးသမားေတြအေၾကာင္း ေရးထားေတာ့ ၀မ္းသာအားရ ဖတ္သြားတယ္...တက္တူးထိုးတာ ကိုယ့္အတြက္ကို္ယ္ ထိုးတာပါလို႔ ေျဖသြားတဲ့ လူရဲ႕ အေျဖကိုေတာ့ သေဘာအင္မတန္က်ပါတယ္...ဟုတ္တယ္ေလ...ကိုယ္လုပ္တာ ကိုယ္ႀကဳိက္ဖို႔မဟုတ္လား...ဒီကကေလးေတြကေတာ့ ကိုယ္ႀကဳိက္လို႔မဟုတ္ဘဲ ေကာင္လေလးေတြႀကဳိက္ဖို႔ အသားအနာခံေနတာျမင္ေတာ့ သနားလိုက္ေလျခင္း နတ္သမီးရယ္...

ကိုေဇာ္ said...

အားက်ေနတယ္ ထင္ပါ႔ . . .
စိတ္ခ်မ္းသာမယ္ ဆိုရင္ ဒူးသာဒူး . .

ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔) said...

Congratulation ပါ နတ္သမီးေလးေရ။။
ေရွ့ဆက္ၿပီးလဲ ေဆာင္းပါးေကာင္းေကာင္းေလးေတြကို Magazine ထဲ အစဥ္အၿမဲ ေရးသားေပးပုိ႔ႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးလုိက္ပါတယ္။

သူႀကီးမင္းကေတာ့ တက္တူဆုိ ေ၀းေ၀းေရွာင္ပါတယ္။ အလွေတြ ပ်က္မွာစုိးလုိ႔။ း)))

ခင္မင္လ်က္

မဒမ္ကိုး said...

မမနတ္သမီးေရ
ဂုဏ္ယူပါ၏...။
ထိုးခ်င္တယ္ ကူေျပာေပးၾကပါ..
အိမ္ကကိုရင္ကကပ္တာေတာင္
ေအာ္ေနလို႕
စတစ္ကာေတြသိမ္းထားရတယ္မမေရ..း)

ညီမငယ္
မဒိုးကန္

mstint said...

လူတစ္ေယာက္ အႀကိဳက္တစ္မ်ိဳးေပါ့ေနာ္။
tattoo ထိုးတာေတြ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။
tattoo နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွ်ေဝေပးတာ ေက်းဇူးပါကြယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစေနာ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

aung zin said...

၁ ေန့ ေက်ာကုန္းအၿပည့္ထိုးမလို ့ၿမန္မာ တတ္တိုးထိုးတဲ့လူကိုေမးၾကည့္တာ RM 2500 တဲ့....အင္းးးး မေလးရွား ၁၀၀တန္း ၂၅ ၇ႊင္ကို တံေတြးနဲ ့ဆြတ္ၿပီး ေက်ာကုန္ကပ္ထားတာမွာ လွဦးမယ္ း၀)
ရီစရာေလးၿပန္ေၿပာဦးမယ္ စက္ရုံးက စာေရးမအၿဖင့္ က ဒီလိုပါ သူအေဖနဲ ့အေမ ပုံကို ေက်ာကုန္းမွာထိုးထားတာေတာ္ေတာ္လွတယ္ ပတ္စ္ပို ့ဆိုဒ္ ။ ေနာက္ ၁ ပတ္ အလုပ္ဆင္းေတာ့ ပန္းပြင့္ပုံ ၿပန္ထိုးမယ္တဲ့။ က်ေတာ္က နင့္မိဘပုံကလွပါတယ္လို ့ေၿပာေတာ့ . ေအး လွေတာ့လွတယ္ ဒါေပ့မယ္ ငါ၇ည္းစာ မင္အေဖနဲ့အေမက ငါကို ဘုၾကည့္ ေမာ့ၾကည္ေနသလို ခံစား၇လို ့ENJOY မၿဖင့္ဘူးေၿပာလို့တဲ့ ။

ေမသိမ့္သိမ့္ ေက်ာ္ said...

အမ်ားၾကီးသိသြားရတယ္။ တက္တူး လက္ရာေတြ တအားလွတယ္ေနာ္။ ညီမကေတာ့ မထိုးရဲဘူး။

ခင္တဲ့

shwe phyu said...

i oso got tattoo on my arm! tattoo is ART .. totally agree!

san htun said...

ဆုပန္ထြာ၊ စိုးၿမတ္သူဇာတို ့ တက္တူးထိုးထားတာ လွေပမဲ့ စန္းထြန္းကေတာ့ အသားနာမွာ ေၾကာက္လို ့။ မဂၢဇင္းထဲမွာ ေဆာင္းပါးေလးပါလို ့ congratulations !

...အလင္းစက္မ်ား said...

တက္တူးဟာ က်ေနာ့အတြက္ပါပဲ.... သူမ်ားျမင္ဖုိ ့ မဟုတ္ပါဘူး သူမ်ားအတြက္ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတာေလး သေဘာက်တယ္။ ျမန္မာေတြကေတာ့ ျမင္ရင္ေျပာၾကမွာ မလြဲပါဘူး။ မေနႏိုင္ၾကတာကိုး။ က်ေနာ္ေတာ့ ထိုးဖို ့ အစီအစဥ္မရွိ။

စကားမစပ္ နတမြီးမမ ဘဲ ပံု ထိုးထားတယ္ဆို ဟုတ္လား။။။ ဟိဟိ

(ဘဲ၀ါေလးေျပာတာပါ :)) )

မိုးေငြ႔...... said...

ေဆာင္းပါးေလး ေဖာ္ျပခံရလို႔ ဂုဏ္ယူပါသည္....။ ဟိ...တက္တူးကို လည္ဂုတ္ ေက်ာျပင္ နဲ႔ ေျခက်င္း၀တ္ေတြမွာ ထုိးခ်င္ေသာ္ညားလည္း နာမွာကိုေၾကာက္လို႔မထိုးပါ...။ တက္တူးကုိ..ၾကဳိက္၏။

ခင္တဲ႔
မိုးေငြ႔

အမ်ဳိးေကာင္းသား said...

ေလ့လာသြားပါတယ္အမေရ

koko said...

appreciate your work,,,,

Ka Gyie said...

ဒီေနရာမွာ တက္တူးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖတ္စရာ နည္းနည္းပါးပါး ရွိပါတယ္ ။ ေလ့လာၾကည့္ပါဦး ။

www.kagyie.blogspot.com

Ka Gyie said...

ဒီေနရာမွာ တက္တူးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဖတ္စရာ နည္းနည္းပါးပါး ရွိပါတယ္ ။

www.kagyie.blogspot.com

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by White Angel | Bloggerized by White Angel - Myanmar Blogger | Myanmar Blogger