Tuesday, January 3, 2012

Wine & Tasting

“ဝိုင္”(Wine) ကို အၾကမ္းအားၿဖင့္

(1)White Wine(Dry/Medium Dry/Sweet/ Medium Sweet)
(2)Red Wine(Dry/Medium Dry)
(3)Rose Wine(Dry/Medium Dry/Sweet/Medium Sweet)
(4)Dessert Wine
(5)Champagnes
(6)Sparkling Wine...ဟူ၍ (၆)မ်ိဳး ခြဲျခားထားသည္။
(1)White Wine ကို ပင္လယ္အစားအစာမ်ားျဖင့္ တြဲဖက္၍ေသာ္၎၊
(2) Red Wine ကို အမဲသား၊ ဆိတ္သား ကဲ့သို႔ေသာ ဟင္းလွ်ာမ်ားျဖင့္ တဲြဖက္၍ေသာ္၎၊
(3)Rose Wine ကို ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီတြင္ ေပါ႔ပါးေသာအစားအစာ(Light food) မ်ားျဖင့္တြဲဖက္၍ေသာ္၎၊ (4)Dessert Wineကို ညစာစားၿပီးအခ်ိန္တြင္အခ်ိဳတည္းရန္အတြက္ အခ်ိဳဝိုင္အျဖစ္ေသာ္၎၊
(5)Champagnes ကို ေမြးေန႔ပြဲမ်ား၊ ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားမ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳပြဲအခန္းအနားမ်ား၊ က်င္းပသည့္
မိတ္ဆံုစားပြဲ မ်ားတြင္ေသာ္၎၊
(6)Sparklin Wine ကို တစ္ခြက္တစ္ဖလား မေသာက္မျဖစ္ ေသာက္ရသည့္ ပြဲမ်ားအတြက္ေသာ္၎
အမ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျခား၍ ေသာက္သံုးၾကေလ့ရွိသည္။

ဝိုင္ပုလင္းတိုင္း၏ေအာက္ေျခတြင္ အရက္(Alcoholic)ပါဝင္မႈႏႈန္းမ်ားကို(%Vol)ျဖင့္ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိသည္။ (10.5%Vol)မွ(13%Vol)အထိ အရက္ပါဝင္ေသာWineမ်ားကို Medium Dry Wineအဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၊ (13.5%Vol)မွ(16%Vol)အထိ အရက္ပါဝင္ေသာWineမ်ားကို
Dry Wineအမ်ိဳးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
ဝိုင္ ႏွင့္ ရွန္ပိန္ကို စပ်စ္သီးမွထုတ္လုပ္သည္။
Champagnes ႏွင့္ Sparkling wine မွာမ်ိဳးတူသလိုရွိေသာ္လည္း
Sparkling Wine ကို ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွထုတ္လုပ္ၿပီး၊
Champagnes ကိုေတာ့ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ Champagnes ေဒသတစ္ခုထဲကသာ
ထုတ္လုပ္သည့္အတြက္ အမည္ကိုလည္း Champagnesဟုေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုနည္းတူ Cognac တိုင္းကို Brandyဟုမေခၚေသာ္လည္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Cognacေဒသမွလုပ္ေသာ Brandyျဖစ္ေသာၾကာင့္ ထိုBrandyကို Cognacအမ်ိဳးအစားဝင္ Brandyဟုေခၚၾကၿပီး Armagnac ေဒသကထုတ္လုပ္ေသာ Brandy ကိုလည္း Armagnac Brandy ဟုေခၚသည္။
Cognac Brandy ႏွင့္ Armagnac Brandyကို စပ်စ္သီးမွရယူၿပီး ၊ Calvadosဟုေခၚေသာ Brandyကို ပန္းသီးမွရယူသည္။ Calvados Brandyကိုေတာ့ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ Basse- Normandie or Lowea Normandy ေဒသမွ ထုတ္လုပ္သည္။
ဝိုင္ထုတ္လုပ္ေသာ စပ်စ္သီးအမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ Xynisteri , Maratheftiko , Mavro စပ်စ္အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ဆိုက္ပရပ္စ္(Cyprus)ႏိုင္ငံထြက္ စပ်စ္မ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။
Chardonnay , Malaga or Muscat of Alexandria , Palomino , Riesling , Sauvignon Blanc , S'emillon စပ်စ္မ်ားကို White Wine အျဖစ္ထုတ္လုပ္ၿပီး Alicanate Bouschet , Cabernet Franc , Cab ernet Sauvingnon , Carignan Noir , Cinsaut , Grenache Noir , Lefkada , Mourye'dre or Mataro , Syrah or Shiraz စပ်စ္မ်ိဳးမ်ားကို Red Wine အျဖစ္ထုတ္လုပ္သည္။ ၎စပ်စ္မ်ားမွာ ဝိုင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုး စပ်စ္သီးအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
White Wine, Sparkling Wine, Rose Wine, Champagnesတို႔ကို ေရခဲစိမ္၍ေသာက္သံုးရၿပီး Red Wineကို Room Temperatureအတိုင္းသာ ေသာက္သံုးရသည္။

အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာဝိုင္ျဖစ္ရန္ စပ်စ္သီးမွရရွိေသာအရည္ကို အဆင့္ဆင့္ေပါင္းခံၿပီး ပုလင္းမ်ားျဖင့္ေသာ္၎၊ သစ္စည္မ်ားျဖင့္ေသာ္၎ သတ္မွတ္ထားေသာ အေအးသိုေလွာင္ခန္း (သို႕) ေျမေအာက္ခန္းတြင္ ႏွစ္ခ်ီ၍ ထားရွိၿပီးမွ ေစ်းကြက္တြင္းသို႔ တင္သြင္းေရာင္းခ်ရသည္
အရည္အေသြးမွီေသာ ဝိုင္တစ္ပုလင္း၏ သိုေလွာင္သက္တမ္းမွာ ၄ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္ဟု ပ်မ္းမွ် သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

“ ဝိုင္” ဆိုသည္မွာ အရသာခံေသာက္သံုးရေသာ Royal Drink အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ ဝိုင္ေသာက္ပံု စနစ္ မွန္ကန္မွသာလွ်င္ ဝိုင္၏ အရသာကို ခံစားသိျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
က်မတို႔ဆိုင္တြင္ေရာင္းေသာ ဝိုင္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂ေသာင္းမွ ၁၀သိန္းတန္ထိရွိသည္။
ထိုကဲ့သို႔ တန္ဖိုးႀကီးဝိုင္မ်ားကို ပံုစံက်နစြာ ေသာက္တတ္မွသာလွ်င္ ဝိုင္၏အရသာႏွင့္ မိမိေပးေဆာင္ရေသာ တန္ဖိုး ညီမွ်ေပလိမ့္မည္။

ဝိုင္၏ အရသာမွာ တူသလိုလိုရွိေသာ္လည္း အရသာခံ၍ ေသာက္သံုးၾကည့္ပါက မ်ားစြာ ကြဲျပားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ဝိုင္ကို မေသာက္သံုးခင္ ျမည္းစမ္းၾကည့္ရသည္မွာ ထံုးစံျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ သိုေလွာင္ထားရေသာ ဝို င္မ်ားမွာ သိုေလွာင္ထားရွိေ သာ အခန္း၏ အပူ အေအး မမွန္ကန္မႈ၊ ဝိုင္ထည့္သြင္းထားေသာ ပုလင္းအား ပိတ္စို႔ထားေသာ ေဖာ့ မလံုၿခံဳမႈ၊ သစ္စည္ႏွင့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္ပ်က္မႈမ်ား အခန္႔မသင့္လွ်င္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။

House Wine။ ။ House Wineဆိုသည္မွာ တနည္းအားျဖင့္ “အိမ္ရွင္၏ေရြးခ်ယ္မႈ”ကိုဆိုလိုသည္။
အဆင့္ျမင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၏ Menuတိုင္းတြင္ House Wineပါရွိသည္။
စားေသာက္ဆိုင္မွ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ေရာင္းခ်ေသာ အရည္အေသြးမွီWine မ်ားထဲမွ သင့္ေတာ္ေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ လူတန္းစားမေရြးေသာက္သံုးႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ Wineကို House Wineဟုေခၚသည္။

Ice Wine။ ။ အပူခ်ိန္-7C ံ(19Fံ)ေအာက္တြင္စိုက္ပ်ိဳးၿပီး စပ်စ္သီးမ်ားေရခဲသည္အဆင့္သို႔မေရာက္မီအခ်ိန္တြင္ ခူးယူၿပီး Wineအျဖစ္ခ်က္လုပ္ေသာ Wineကို Ice Wineဟုေခၚသည္။ Ice Wine၏ ထူးျခားခ်က္မွာ အလြန္ခ်ိဳၿပီး အျခားWine မ်ားထက္ေစ်းႀကီးသည္။
German Eisweinႏွင့္ Canadian Ice Wineမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ၿပီး United States, Austria, Croatia, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Hungary, Australia, Franceႏွင့္ New Zelandႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း Ice Wineကိုထုတ္လုပ္သည္။Decanting။ ။ဝိုင္သိုေလွာင္ခန္းတြင္ ႏွစ္ၾကာျမင့္စြာသိုေလွာင္ထားေသာႏွစ္ခ်ိဳ႕ Wineပုလင္းမ်ား၏ေအာက္ေျခတြင္ စပ်စ္ဖတ္မ်ားအနည္ထိုင္ေနတတ္သည့္အတြက္ Wineေသာက္သံုးသူ၏ဖန္ခြက္တြင္းတြင္ စပ်စ္အနည္မ်ား ပါမသြားေစရန္စနစ္တက်စစ္ထုတ္ျခင္းကို Decanting လုပ္သည္ဟုေခၚသည္။
စစ္ထုတ္ပံုမွာ အထူးစီမံျပဳလုပ္ထားေသာ လက္လွည့္ကိရိယာအတြင္းသို႔ Wineပုလင္းကိုထည့္ၿပီး ေဖာ့စို႔ကိုဖြင့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ လက္လွည့္တံကိုျဖည္းညွင္းစြာလွည့္ၿပီး Wineပုလင္းထဲမွ အရည္မ်ားကို ပုလင္းဝတြင္ေတ့ထားေသာ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ထဲသို႔ Wineအရည္မ်ားကူးေျပာင္းရယူရသည္။ ထိုမွတဆင့္ Wine ေသာက္သံုးသူ၏ဖန္ခြက္တြင္းသို႔ ထပ္မံေလာင္းထည့္ေပးရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေစ်းႀကီးေသာWineမ်ားကို ဤနည္းျဖင့္ ဧည့္သည္မ်ား၏ေရွ႕တြင္ Presentation Showတစ္ခုအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေလ့ရွိသည္။Wine Tasting။ ။
(၁)Colour of the Wine။ ။ ဖန္ခြက္ထဲမွ ဝိုင္၏ အေရာင္မွာ ၾကည္လင္ေနရမည္။

(၂)Wake up the Wine။ ။ႏွစ္ရွည္လမ်ားသိုေလွာင္ထားေသာ ဝိုင္မ်ားကို အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာဝိုင္ဟု ေခၚေဝၚၾကၿပီး ဝိုင္ထည့္ထားေသာဖန္ခြက္ကို စက္ဝိုင္းပံုသ႑ာန္လႈပ္ရမ္းျခင္းျဖင့္ ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ထိေတြ႔ေပးၿပီး ဝိုင္၏ အနံ႔ကို ႏိုးထေပးပါ။

(၃)Checking the quality of the Wine ။ ။ဝိုင္ထည့္ထားေသာ ဖန္ခြက္ကို လႈပ္ရမ္းၿပီးေသာ္ ဖန္ခြက္ကို အလင္းတြင္ေထာင္ၾကည့္ပါ ။Tear ဟုေခၚေသာ မ်က္ရည္ကဲ့သို႔ ညီညာေသာ ဝိုင္စီးေၾကာင္းမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ရပါလိမ္မည္၊
ဤနည္းျဖင့္ ထိုဝိုင္၏ ျပစ္ေသာ သိပ္သည္းေသာ အရည္အေသြးကို ခန္႔မွန္းပါ။
(၄)Smell of the Wine။ ။ ဝိုင္၏ အနံ႕ကို႐ွဴရန္(၅)Tasting of the Wine။ ။ဝိုင္အရည္ကို တစ္ငံုစာခန္႔ မိမိ၏ပါးစပ္အတြင္းတြင္ငံု၍ ပါးလုတ္က်င္းသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ၿမိဳခ်ပါ။
အာခံတြင္းတြင္ ကပ္ညိေနေသာ ဝိုင္၏ အရသာကို ခံစားပါ။
ဝိုင္ဆိုသည္မွာ အရည္၏ အရသာထက္ မိမိ၏ အာခံတြင္းတြင္ ကပ္ညိေနေသာ အနံ႔ အရသာကို အာရံုျဖင့္ခံစားရသည့္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖည္းညွင္းစြာေသာက္သံုးရန္လိုပါသည္။

ႏွစ္သစ္မွာ ဝိုင္ခ်စ္သူမ်ား ဝိုင္၏အရသာကိုမွန္ကန္စြာ ျမည္းစမ္းႏိုင္ၾကပါေစရွင္..
HAPPY NEW YEAR... TO ALL....


ကိုဆံုဆည္းမႈ ေမးထားတဲ့ေမးခြန္းေလးျဖစ္တဲ့ ဝိုင္ပုလင္းေတြရဲ႕ေအာက္ေျခဟာ ဘာလို႔ခြက္ေနရသလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ပံုနဲ႔တကြ ေျဖေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။
အကိုသိတာေလးေတြကိုလည္း ထပ္ၿပီးျဖည့္ဆြက္ေပးပါရန္ စာဖတ္သူမ်ားကိုယ္စားေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ဝိုင္ပုလင္းေတြရဲ႕ေအာက္ေျခဟာ တျခားပုလင္းေတြနဲ႔မတူပဲ ခြက္ေအာင္တမင္လုပ္ထားရတဲ့အေၾကာင္းရင္း(၂)ခ်က္ရွိပါတယ္။
ပထမတစ္ခ်က္က.. ဝိုင္ကို ဖန္ခြက္ထဲကိုငွဲ႕ရာမွာ ဟိုတည္နဲ႔စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးေတြမွာ သာမန္ပုလင္းေတြကိုကိုင္ၿပီး ငွဲ႔သလိုမ်ိဳး ငွဲ႔လို႔မရပါဘူး။
ဝိုင္ငွဲ႔နည္း သတ္သတ္ရွိပါတယ္၊ ပုလင္းရဲ႕ေအာက္ေျခမွ ခ်ိဳင့္ေနတဲ့အခြက္ထဲကို လက္မကိုထည့္ၿပီး က်န္လက္ေခ်ာင္း(၄)ေခ်ာင္းကိုေတာ့ ပုလင္းရဲ႕ေအာက္ေျခမွထိန္းၿပီးကိုင္ရပါတယ္။ အဲဒီလိုငွဲ႔နည္းကို ပေရာ္ဖယ္ရွင္နယ္လ္ ငွဲ႔နည္းလို႔ေခၚပါတယ္(ဟိုတည္နဲ႔စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းတိုင္း ဒီငွဲ႔နည္းကို သိၾကပါတယ္)။
ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ က်မ အေပၚမွာရွင္းျပထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဝိုင္ကို ဖန္ခြက္ထဲသို႔ ေလာင္းထည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပုလင္းထဲမွာရွိေနတဲ့ စပ်စ္သီးအႏွစ္၊ အနယ္မ်ားဟာ အဲဒီခ်ိဳင့္ေနတဲ့ ပုလင္းေအာက္ေျခမွာ က်န္ရွိေနေအာင္ လုပ္ထားတဲ့သေဘာပါ။ White wineရဲ႕ပုလင္းဟာ အေရာင္မပါပဲ Red wine ရဲ႕ပုလင္းဟာ အေရာင္နဲ႔ျဖစ္ေနရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းကေတာ့ White wineဟာ Red Wineထက္ သက္တမ္းပိုႏုပါတယ္၊ White wineကို အျဖဴေရာင္၊ အဝါႏုေရာင္၊ ေရႊေရာင္၊ ေရႊညိဳေရာင္၊ အစရွိသည္ျဖင့္ခြဲျခားထားတဲ့အတြက္ အေရာင္ကို သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ႏိုင္ဖို႔ ပုလင္းကို အၾကည္ေရာင္သံုးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။Red Wine အေကာင္းစားမ်ားကို ႏွစ္ခ်ိဳ႕ဝိုင္အျဖစ္  ၁၀ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္သက္တမ္းအထိ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ေသာက္ေလ့ရွိတဲ့အတြက္ စပ်စ္ခြံမ်ားရဲ႕အႏွစ္ေတြဟာ ပုလင္းရဲ႕ေအာက္ေျခမွာ အနယ္ထိုင္ေနတတ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္စြာ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝိုင္ဆိုသည့္အမ်ိဳးဟာ ေနေရာင္(အလင္းေရာင္)ေအာက္တြင္ ၾကာၾကာထားမိပါက ပ်က္စီးတတ္သည့္အမ်ိဳးျဖစ္တာေၾကာင့္ အလင္းေရာင္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ပုလင္းကို အေရာင္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း27 comments:

ေမာင္ေမာင္ said...

၀ိုင္ကို အရမ္းၾကိဳက္လား အစ္မ။ ဗဟုသုတရေစပါတယ္ အစ္မပို.စ္ေလးက ။ ႏွစ္သစ္မွာေပွ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

ေမာင္ေမာင္(ျမစ္ဆံု)

jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

နတ္သမီးေရ
ဒီတစ္ခါေတာ႔ဗဟုသုတေတြရခဲ႔ျပီေနာ္

ျမေသြးနီ said...

ဒီပို႔စ္ေလးကို သေဘာက်တယ္။
၀ိုင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတတေတြ အမ်ားႀကီးရလိုက္တယ္။

ျမတ္မြန္ said...

ဒီရာသီမွာ ဝိုင္အေၾကာင္းေလး ဖတ္ရတာ ဇိမ္ပဲ..
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္..

wai linn said...

ဒီပို႔စ္ေလးေတာ့ အရမ္းၾကိဳက္တယ္ အစ္မ

မဒမ္ကိုး said...

ေက်ာင္းတက္တုန္းက အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္ေတာ႕ နယူးဇီလန္ကလာဖြင္တဲ႕ water n wine မွာခန လုပ္ဖူးတယ္
ဒီေလာက္အလကားေသာက္ခ်င္သေလာက္ေသာက္ခြင္႕ရေနတာေတာင္ ငတံုးက လံုး၀ အနံခံလို႕ဘာကိုမွမရလို႕ အာလူးေၾကာ္ေတြခ်ည္းထိုင္ထိုင္စားရတဲ႕အျဖစ္ ဟိဟိ း)

ေဆာင္းႏွင္းရြက္ said...

ဘာလို႕ ၀ိုင္ေသာက္သူတိုင္း
ဖန္ခြက္ကို လွဳပ္မွန္း မသိဘူး ..
ဒီလိုေၾကာင့္ကို ..
ေက်းဇူးး မမ ..

ခင္မင္လွ်က္
ေဆာင္းႏွင္းရြက္

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

ဝိုင္အေၾကာင္းဖတ္ေနရင္း ဝိုင္ခြက္ေလးကိုု္င္ထားသူကိုၾကည္႕ရင္း ဝိုင္နံ႔ေလးေတာင္ ရလာသလိုလို မူးရီရီေလးျဖစ္လာတယ္။ ဟိဟိ
ဒီပို္စ္႕ေလး မဂၢဇင္းကို ေပးလိုက္ရင္ေကာင္းတယ္ နတ္သမီး ဗဟုသုတရတယ္။ ေကာင္းလဲေကာင္းတယ္.
ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊ႔င္ပါေစ နတ္သမီးေရ..
ျဖစ္ခ်င္တဲ႔ ရည္ရြယ္တဲ႔ ဆႏၵေတြအားလံုး ျပည္႕စံုပါေစေနာ္

လြင္ျပင္လႈိင္းငယ္ said...

ပို႔စ္ေလးက အရမ္းေကာင္းပါတယ္
အားေပးလ်က္ပါ

shwewunyatana said...

နတ္သမီးေလေရ..ဝုိင္အေၾကာင္းေတြေရးထားတာျပည့္ျပည့္စုံစုံပါဘဲ..ဖတ္ရတာေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္..အခုလုိမွ်ေဝေပးတာေက်းဇူးပါ့...

ေမတၱာျဖင့္..
ေရႊဝန္းရတနာ..

blackroze said...

ဝိုင္ေတာ့ေသာက္ဖူးတယ္
ဒါေပမဲ့မႀကိဳက္ဘူးရယ္..
အမေျပာမွဘဲဝိုင္အေၾကာင္း
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရေတာ့တယ္

ဂ်စ္တူး ( မံုရြာ ) said...

က်န္းမာပါေစမဂၤလာနွစ္သစ္ပါခင္ဗ်ာ နွုတ္ဆက္တာေနာက္က်သြားတယ္ အလုပ္နဲနဲမ်ားေနလို့ပါ။
ငါးပါးသီလလံုေအာင္ထိန္းခ်င္လို ့ဝိုင္ ကိုေတာ့တစ္ခါမွ
မေသာက္ခဲ့ဖူးပါ။ ေအာက္ဆံုးကဓါတ္ပံုကေလးေတြၾကည့္
သြားတယ္- ျမန္မာအက်ီၤကေလးေတြက ကိုယ္တိုင္ခ်ဳပ္
ဝတ္တာလားဟင္---အရမ္းလိုက္တယ္-

အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

ေမာင္ေမာင္>>> အမ က စားေသာက္ဆိုင္မွာ အလုပ္လုပ္ေနရသူျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝိုင္အေၾကာင္းကို သင္တန္းတက္ထားရတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဝိုင္အေၾကာင္း မသိေသးတဲ့ ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းေတြ ဗဟုသူတရေအာင္လို႔ ဒီပို႔စ္ေလးကို ေရးျဖစ္တာပါ။ ဝိုင္ေသာက္လို႔ ဝိုင္အေၾကာင္း ေရးတယ္ထင္မွာစိုးလို႕ပါ။
..............
စံပယ္ေလး၊မျမေသြး၊ျမတ္မြန္၊ေဝလင္း၊ လြင္ျပင္၊blackroze၊ shwewunyatana၊ မဒမ္ကိုး၊ေဆာင္းႏွင္းရြတ္>>> ေက်းဇူးအထူး။
...................
မေခ်ာ>> ျမန္မာဗီဒီယိုရိုက္ကြင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသို႕”ဆိုတဲ့ပို႕စ္က ပိုစံုတယ္ မေခ်ာ၊ အဲဒီတုန္းက အခ်စ္ဂ်ာနယ္က ထည့္ဖို႔ စာေပစိစစ္ေရးကို တင္တာ ခြင့္မျပဳဘူး၊ အရက္ေသစာအေၾကာင္းေရးလို႔ဆိုပဲ။
အဲလို.. ျမန္မာျပည္ရဲ႕ မ်က္စိပိတ္ နားပိတ္ စံနစ္ေတြက..း(

သူတို႔ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အကန္႔အသတ္ ေဘာင္ထဲမွာပဲေနေနၾကရတာ..
.................
ဦးေလးဂ်စ္>>ေက်းဇူး ဦးေလးဂ်စ္၊ နတ္သမီးဝတ္ထားတဲ့ ျမန္မာအက်ၤီေတြအားလံုး ကိုယ္တိုင္ခ်ဳပ္ထားတာေတြပါ။

san htun said...

ဝိုင္တာ ၾကိ ုက္ၿပီး ဘယ္လိုေသာက္ရမွန္း မသိဘူး နတ္သမီးေရ..ဒီအတိုင္း ေမာ့ခ်လိုက္တာပဲ..
ခုေတာ့ သိသြားၿပီ..ေက်းဇူး

Han Kyi said...

ဆရာေန၀င္းျမင့္ရဲ႕ ျပင္သစ္သြားမွတ္တမ္း “ပါရီေႏြဦးသရုပ္လြန္အလင္းႏွင့္ ရာစုသစ္ပင္၏ရုပ္ႁကြင္းမ်ား”ကို ဖတ္ၿပီးတဲ့ ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက ၀ိုင္ကို စိတ္၀င္စားေနတာ နတ္နတ္ေရ...ဆရာကေတာ့ ၀ိုင္ဆိုတာ ၀ါးရ ၿမံဳ႕ရတဲ့ အရာလို႔ သညာေပးထားတာပဲ...

ဒီမွာေတာ့ အဲဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ ၀ိုင္မရွိလို႔ ၀ိုင္မည္ကာမတၱေလးေတြပဲ ျမည္းၾကည့္ေနရသပ...

Myat Pan Nwe (ျမတ္ပန္းႏြယ္) said...

Champagnes ႏွင့္ Sparkling wine ကို အတူတူပဲ ထင္ေနခဲ႔တာ။ အခုမွ ဝိုင္ေတြအေၾကာင္းကို ေသခ်ာသိနားလည္ေတာ႔တယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မိစံ said...

အရသာေလးက..တစ္မ်ိဳးပဲေနမွာေနာ္အစ္မ
ေသာက္ေတာ့..ၾကည့္ခ်င္သား း)
၀ိုင္ဗဟုသုတအတြက္လည္း
ေက်းဇူးပါရွင္...

ႏွစ္သစ္မွာ.စိတ္ခ်မ္းသာ.ကိုယ္က်န္းမာစြာနဲ႕
ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေန႕ေပါင္းမ်ားစြာ
ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါေစရွင္

ခ်စ္ခင္လွ်က္

အလင္းသစ္ said...

ၾကိဳက္လို႕ ေသာက္တာမွ မဟုတ္ပဲကြယ္.. မူးခ်င္လို႕ ေသာက္တာပဲ..ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အျပင္းပဲ စြဲတယ္... ဟဲဟဲ

Anonymous said...

လူၾကီးမင္းနာမည္ကို တၤဂ္ထားတယ္ေနာ္လာၾကည့္အံုး

rose of sharon said...

သူငယ္ခ်င္းေရ... ဗဟုသုတေတြရလိုက္တယ္... ကိုယ္က ဝိုင္အရမ္းၾကိဳက္တယ္... း))

ဆူးသစ္ said...

တကယ့္ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ပါ။ အစ္ကိုတို႕လို၀ိုင္ကို လံုး၀မသိတဲ့လူေတြအတြက္ေတာ့ မွတ္သားစရာေတြရပါတယ္။ လိုအပ္ရင္ အဲဒီအထဲကအခ်က္အလက္ေတြယူသံုးပါရေစ။ ညီမနာမည္တပ္ၿပီးသံုးပါမယ္။ သံုးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္က်ရင္လည္း အသိေပးပါမယ္။

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

ဗဟုသုတေလးေတြ အတြက္ ေက်းဇူးမမေရ..ဝိုင္ ထုတ္လုပ္တဲ႕ အမ တစ္ေယာက္နဲ႕ ရင္းနွီးတယ္ ေႏြက်မွ အလည္သြားၿပီး လည္ပတ္ၾကည့္လိုက္အံုးမယ္ မမ.... :):)
မမေရ အေနာက္နိုင္ငံေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ Made in China ေတြပါပဲ ညေလးလဲ အဲဒါပဲ သံုးနိုင္တယ္ အီတလီ၊ ဂ်ာမဏီMade ေတြေတာ့ တက္နိုင္ဘူးရယ္ ေလ...:P:P

ဆံုစည္းမွု said...

ဝိုင္ ပုလင္း ေတြ ဘာေၾကာင့္ ဖင္ခြက္ ေနရတာ လည္းဆိုတာ ကို သိရင္ ရွင္းျပေပး ပါလား ဟင္

ဘုိျဖဴ said...

ၾကိဳက္လုိ႔သာေသာက္ေနတာ
ဘာမွမသိဘူး ခုေတာ႔သိျပီ
ညီမေလးေက်းဇူးေပါ႔

အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...
This comment has been removed by the author.
အျဖဴေရာင္နတ္သမီး said...

ဆံုစည္းမႈ>>> ဟုတ္ကဲ့..ဝိုင္ပုလင္းေတြရဲ႕ေအာက္ေျခဟာ တျခားပုလင္းေတြနဲ႔မတူပဲ ခြက္ေအာင္တမင္လုပ္ထားရတဲ့အေၾကာင္းရင္း(၂)ခ်က္ရွိပါတယ္။
ပထမတစ္ခ်က္က.. ဝိုင္ကို ဖန္ခြက္ထဲကိုငွဲ႕ရာမွာ ဟိုတည္နဲ႔စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးေတြမွာ သာမန္ပုလင္းေတြကိုကိုင္ၿပီး ငွဲ႔သလိုမ်ိဳး ငွဲ႔လို႔မရပါဘူး။
ဝိုင္ငွဲ႔နည္း သတ္သတ္ရွိပါတယ္၊ ပုလင္းရဲ႕ေအာက္ေျခမွ ခ်ိဳင့္ေနတဲ့အခြက္ထဲကို လက္မကိုထည့္ၿပီး က်န္လက္ေခ်ာင္း(၄)ေခ်ာင္းကိုေတာ့ ပုလင္းရဲ႕ေအာက္ေျခမွထိန္းၿပီးကိုင္ရပါတယ္။ အဲဒီလိုငွဲ႔နည္းကို ပေရာ္ဖယ္ရွင္နယ္လ္ ငွဲ႔နည္းလို႔ေခၚပါတယ္(ဟိုတည္နဲ႔စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းတိုင္း ဒီငွဲ႔နည္းကို သိၾကပါတယ္)။
ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ က်မ အေပၚမွာရွင္းျပထားၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဝိုင္ကို ဖန္ခြက္ထဲသို႔ ေလာင္းထည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပုလင္းထဲမွာရွိေနတဲ့ စပ်စ္သီးအႏွစ္၊ အနယ္မ်ားဟာ အဲဒီခ်ိဳင့္ေနတဲ့ ပုလင္းေအာက္ေျခမွာ က်န္ရွိေနေအာင္ လုပ္ထားတဲ့သေဘာပါ။
စိတ္ဝင္တစား အခုလို ေဆြးေႏြးတဲ့အတြက္ တစ္ကယ္ကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

Konge said...

သိပ္ႀကိဳက္သြားျပီ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by White Angel | Bloggerized by White Angel - Myanmar Blogger | Myanmar Blogger